• blog Bezpieczeństwo płatności

  #6 Blokada konta – jak dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów?

  Featured Image

  Zablokowany dostęp do konta, czy to na profilu w mediach społecznościowych, w sklepie internetowym, a co gorsza – do środków na koncie, to często stresująca i nieprzyjemna sytuacja. Dziś opowiemy, dlaczego dochodzi do blokad konta płatniczego i jakiego rodzaju blokady można wyróżnić?

  Zablokowane konto można zdefiniować jako rachunek finansowy, na który nałożono pewne ograniczenia. Co do zasady, konta mogą być blokowane z różnych powodów: na podstawie wewnętrznych zasad czy regulaminów podmiotów finansowych, obowiązujących przepisów prawa lub na mocy decyzji właściwych organów państwowych.

  Można wyróżnić kilka głównych powodów blokady dostępu do konta:

  Bezpieczeństwo użytkownika, czyli prewencyjna blokada, mająca na celu ochronę środków klienta.

  Kiedy podejmowana jest taka blokada?

  • gdy wykryto aktywność, która świadczy o możliwości przejęcia dostępu do konta,
  • zauważono podejrzane transakcje
  • nieuprawnione logowanie zgłasza sam klient.

  W przypadku wykrycia takich podejrzeń, bank prewencyjnie zablokuje konto, aby środki na nim zgromadzone były maksymalnie bezpieczne i nie narażone na nieautoryzowany wypływ. Naturalnie użytkownik otrzyma stosowne powiadomienie o zablokowaniu rachunku i dalsze instrukcje na temat koniecznych kontroli bezpieczeństwa w celu uzyskania ponownego dostępu do konta.

  Udział w przestępstwie, kiedy zablokowana osoba świadomie bądź nieświadomie dopuszcza się czynów zabronionych przez prawo.

  Instytucje finansowe rutynowo monitorują konta pod względem przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, ponieważ mają taki obowiązek na podstawie przepisów prawa, którym podlegają. W przypadku podejrzeń, że aktywność na koncie może mieć związek z prowadzeniem działań prawnie zabronionych, konto zostaje poddane szczegółowej analizie celem podjęcia stosownych kroków. Gdy przypuszczenia znajdą potwierdzenie, następuje decyzja o nałożeniu blokady dostępu do konta. Zdarzają się próby wykorzystywania rachunków płatniczych np. do fikcyjnej sprzedaży przez Internet i przyjmowania przelewów w wyniku takiego oszustwa.

  Co się dzieje, gdy ofiarą są nieświadome osoby?

  Drugą grupą blokad nałożonych na konta wykazujące oznaki prawnie zabronionej aktywności są blokady kont powstałych wskutek wykorzystywania danych osób nieświadomych. Zostają oni proszeni lub nakłaniani do udziału w procesie założenia konta (poprzez dostarczenie selfie i danych personalnych). Tego typu ofiary (tzw. słupy finansowe), po przejściu weryfikacji, nie dostają jednak dostępu do przypisanego im konta, gdyż służy ono przyjmowaniu na rachunek środków, które pochodzą z nielegalnych źródeł (tzw. pranie brudnych pieniędzy), a tym samym utrudnieniu organom ścigania dotarcia do przestępców. Szczególnie narażone na tego typu aktywność są osoby starsze lub bezdomne.

  Naruszenie warunków regulaminu podmiotu finansowego, czyli gdy korzystanie z konta jest niezgodnie z jego przeznaczeniem

  Każda instytucja finansowa oprócz podlegania pod ogólnie przyjęte przepisy prawa, posiada własny regulamin, na którego podstawie dokonuje weryfikacji, czy dany użytkownik korzysta z oferowanych produktów zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie inaczej jest w przypadku kont. Występują sytuacje, gdy konta zakładane są w konkretnym, lecz niezgodnym z regulaminem celu, nakierowanym na czerpanie pewnego rodzaju korzyści przez właściciela konta. W przypadku stwierdzenia tego typu aktywności, następuje decyzja o jego zablokowaniu.

  Co należy do najczęstszych działań niezgodnych z regulaminem, które mogą skutkować odebraniu dostępu do konta? Są to:

  • spekulacja walutami,
  • tworzenie lub odsprzedaż profili subskrypcyjnych,
  • sprzedaż konta osobie trzeciej.


  Każda decyzja o zablokowaniu konta podejmowana jest po dokonaniu szczegółowej analizy i upewnieniu się, że motyw tego działania jest w pełni uzasadniony. Najważniejszym wyzwaniem stawianym przed instytucjami finansowymi jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim klientom. Jest to zarówno w interesie użytkowników, którzy oczekują, że ich pieniądze są ulokowane w sposób bezpieczny, ale także samych podmiotów finansowych. Muszą one wywiązywać się z bezwzględnych wymogów co do przeciwdziałania nielegalnym działaniom i zobowiązań wobec instytucji nadzorczych, którym podlegają.

  Na dziś to już wszystko, a z kolejną dawką wiedzy wrócimy niebawem.

  DOMINIK MAGRYŚ
  Fraud Manager